1. O nas

 1. Właścicielem www.akademiadiamond.pl i administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem
  Serwisu Internetowego, jest Akademia Diamond Katarzyna Romanowska z siedzibą pod adresem: ul. Szkolna 14c/1,
  66-530 Drezdenko, adres poczty elektronicznej: kontakt@akademiadiamond.pl („Administrator”)
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług
  Elektronicznych Serwisu.

2. Postanowienia Ogólne

k

 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu internetowego jest środkiem wdrożonym przez Administratora, którego
  celem jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych
  udostępnionych Administratorowi przez podmioty danych, a nadto informowanie podmiotów danych o obowiązującej
  w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Administratora procedurze postępowania z danymi osobowymi, w tym w
  szczególności o celach i podstawach prawnych przetwarzania oraz kategoriach odbiorców, którym dane osobowe
  przetwarzane przez Administratora są dalej przekazywane, oraz realizacja przez Administratora wobec Podmiotów
  danych obowiązku informacyjnego wynikającego z treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwane dalej „RODO”) w pozostałym
  zakresie.
 2. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
  szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla
  oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w
  postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
  przetwarzania.
 3. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona
  źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego.
 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np.
  Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją, zawartą w
  Regulaminie Serwisu Internetowego, dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
  danych (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z
  dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Cel i zakres zbierania danych

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynika z działań
  podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym. Przykładowo, jeżeli Usługobiorca zamierza korzystać
  z Konta, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Konta.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące Usługobiorcy lub jego przedstawicieli w następujących celach:
  a. zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej,
  b. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych,
  c. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych,
  egzekucyjnych i mediacyjnych,
  d. udokumentowanie stosunków umownych w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi
  związanych,
  e. prowadzenie marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora, w tym za
  pośrednictwem korespondencji e-mailowej typu newsletter,
  f. obsługa reklamacji i roszczeń wynikających z uprawnień z tytułu rękojmi
 3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców korzystających z Serwisu
  Internetowego:
  Dokument wygenerowany za pomocą GoRODO.pl
  a. imię i nazwisko Usługobiorcy,
  b. adres poczty elektronicznej,
  c. Nazwa Organizacji współpracującej,
  d. Nazwa Oddziału Organizacji współpracującej,
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do
  zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie Internetowym. Każdorazowo zakres
  wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie
  korzystania z Serwisu Internetowego oraz w jego Regulaminie.
 5. Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub do innych
  osób lub podmiotów trzecich – w zakresie w jakim i w przypadkach w których obowiązek ich udostępnienia
  nakładają na Administratora przepisy prawa. Ponadto, Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy mogą być również
  przekazywane podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi z zakresu księgowości i rachunkowości oraz
  usług prawnych na podstawie odrębnej umowy.
 6. Administrator oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające adekwatny
  stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych, o
  których mowa w art. 32 RODO. Administrator dokonuje regularnej weryfikacji i aktualizacji stosowanych przez
  niego środków technicznych i organizacyjnych, tak aby zapewnić powierzonym danym osobowym adekwatny stopień
  ochrony.
 7. Administrator oświadcza, że celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wprowadził
  Politykę Ochrony Danych Osobowych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest środkiem wdrożonym przez
  Administratora zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 RODO, którego celem jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie
  prowadzonym przez Administratora procedury postępowania z danymi osobowymi, w oparciu o którą ich
  przetwarzanie przez Administratora odbywać się będzie się zgodnie z RODO.
 8. Przetwarzanie danych osobowych w ramach celów wskazanych powyżej w punkcie 3 ust. 2 obejmuje w
  szczególności ich zbieranie, modyfikowanie, przechowywanie, przeglądanie, aktualizowanie, analizowanie, i
  archiwizowanie.
 9. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane, związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego (np.
  liczba Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i
  anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające z Serwisu.
 10. Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy będą przechowywane przez Administratora przez następujący okres:
  a. w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą prawną ich przetwarzania przez
  Administratora jest fakt, iż jest ono niezbędne do prawidłowego wykonania umowy – do czasu przedawnienia
  roszczeń wynikających z tejże umowy,
  b. w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania przez Administratora
  jest prawnie uzasadniony interes – do czasu odpadnięcia tej podstawy przetwarzania, w szczególności do
  czasu przedawnienia roszczeń Administratora oraz roszczeń Usługobiorcy wynikających z łączącego ich
  stosunku prawnego, zakończenia bytu prawnego Administratora lub prawomocnego albo ostatecznego
  ustalenia lub zasądzenia lub zaspokojenia lub obrony roszczenia lub innego uprawnienia Administratora lub
  Usługobiorcy w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, administracyjnym, sądowoadministracyjnym,
  egzekucyjnym lub mediacyjnym,
  c. w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania jest to, iż jest ono
  niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu odpadnięcia tej
  podstawy przetwarzania.

4. Ciasteczka i dane eksploatacyjne

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer
  i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera,
  laptopa czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis
  Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze
  strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
  a. realizacja podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego, takich jak: identyfikacja Usługobiorców
  jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania oraz przechowywanie dynamicznych danych, np.
  statystyk, podsumowań;
  Dokument wygenerowany za pomocą GoRODO.pl
  b. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np.
  dotyczących języka strony);
  c. zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;
  d. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu
  Internetowego.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych, dostępnych na rynku, domyślnie akceptuje zapisywanie plików
  Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej
  przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
  możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre
  funkcjonalności Serwisu.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie
  z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona
  poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić
  ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w
  najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na
  poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  a. w przeglądarce Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  b. w przeglądarce Firefox –
  https://support.mozilla.org/pl/kb/W%25C5%2582%25C4%2585czanie%20i%20wy%25C5%2582%25C4%258
  5czanie%20obs%25C5%2582ugi%20ciasteczek
  c. w przeglądarce Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/hub/4338813/windows-help
  d. w przeglądarce Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
  e. w przeglądarce Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
  f. w przeglądarce Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 6. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych
  przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane
  przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które
  uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem
  Internetowym. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj:
  www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 7. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google AdWords dostarczanych przez firmę Google Inc.
  (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach
  powyższych usług w celu dostosowania reklamy w wyszukiwarce Google. Szczegółowe informacje dotyczące
  działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 8. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług FaceBook Pixel dostarczanych przez firmę FaceBook Inc.
  Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane
  eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych
  usług dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

5. Podstawa przetwarzania danych.

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie
  Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych, niezbędnych do zawarcia i
  realizacji umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej w punkcie 3 ust. 2 lit a) jest to, iż
  jest ono niezbędne do wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym
  powyżej w punkcie j3 ust. 2 lit. b) est to, iż jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
  Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w pozostałych celach wskazanych powyżej w
  punkcie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

6 Prawa podmiotu danych związane z ochroną danych osobowych.

A. Prawo do informacji

 1. Administrator, podczas pozyskiwania danych osobowych, jest zobowiązany podać osobie, od której dane pochodzą,
  wszystkie następujące informacje:
  a. swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego
  przedstawiciela,
  b. gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
  c. cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania,
  d. informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją,
  e. gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania Danych osobowych do państwa trzeciego lub
  organizacji międzynarodowej,
  f. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego
  okresu,
  g. informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem
  zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne
  konsekwencje niepodania danych.
 2. Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały
  zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zobowiązany jest on poinformować podmiot danych o tym innym celu
  oraz udziela jemu wszelkich innych stosownych informacji.
  B. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzaniedanych osobowych.
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  wycofaniem.
  C. Prawo dostępu do danych osobowych
 4. Podmiot danych jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące
  jego Dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących
  informacji:
  a. cele przetwarzania;
  b. kategorie odnośnych danych osobowych;
  c. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w
  szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  d. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria
  ustalania tego okresu;
  e. informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  f. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  g. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od podmiotu danych – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  h. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.
  1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a
  także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 5. Administrator jest zobowiązany dostarczyć Podmiotowi danych kopię Danych osobowych. Za wszelkie kolejne kopie,
  o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej
  z kosztów administracyjnych. Jeżeli Podmiot danych zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy
  inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
  D. Prawo do żądania sprostowania i usunięcia danych osobowych
 6. Podmiot danych ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych
  Dokument wygenerowany za pomocą GoRODO.pl
  osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, podmiot danych ma prawo żądania
  uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 7. Podmiot danych jest uprawniony do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych
  osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z
  następujących okoliczności:
  a. dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  b. podmiot danych cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2
  lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  c. podmiot danych wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują
  nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub podmiot danych wnosi sprzeciw na mocy art.
  21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,
  d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w
  prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których
  mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 8. Uprawnienia podmiotu danych wskazane w punkcie 2 powyżej nie obowiązują w zakresie, w jakim przetwarzanie
  jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń, do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa
  państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie
  publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z uwagi na względy
  interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) RODO i art. 9 ust. 3
  RODO do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
  statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że uprawnienie to uniemożliwi lub
  poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania.
 9. Administrator jest zobowiązany do przekazania podmiotowi danych informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych
  osobowych, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie znacznego wysiłku.
  E. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 10. Podmiot danych ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w
  następujących przypadkach:
  a. Podmiot danych kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi na
  sprawdzenie ich prawidłowości,
  b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Podmiot danych sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,
  domagając się w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
  podmiotowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d. Podmiot danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia,
  czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
  podmiotu danych.
 11. Administrator jest zobowiązany do przekazania podmiotowi danych informacji o ograniczeniu przetwarzania danych
  osobowych, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie znacznego wysiłku.
  F. Prawo do przenoszenia danych osobowych
 12. Podmiot danych jest uprawniony do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
  się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe dostarczone Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te
  dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, w przypadku gdy przetwarzanie
  odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz a) w oparciu o zgodę podmiotu danych lub b) jest niezbędne dla
  wykonania umowy.
 13. Wykonując uprawnienie określone powyżej, podmiot danych ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane
  przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie to nie
  ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
  Dokument wygenerowany za pomocą GoRODO.pl
  publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Uprawnienie to nie może
  również niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych podmiotów.
  G. Prawo do sprzeciwu i prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych
  przypadkach
 14. Podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną
  sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w
  tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych
  osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
  wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń.
 15. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, podmiot
  danych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych
  na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
  marketingiem bezpośrednim.
 16. Jeżeli podmiot danych wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych
  osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 17. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na
  mocy art. 89 ust. 1 RODO, podmiot danych ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną
  sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jego danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do
  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 18. Podmiot danych ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
  przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego
  wpływa, chyba że decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a
  Administratorem; jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega
  Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów
  podmiotu danych lub opiera się na wyraźnej zgodzie podmiotu danych.

7. Postanowienia końcowe

 1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia, by po
  przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy
  tylko Serwisu Internetowego.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu
  danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione:
  a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
  b. Certyfikat SSL.
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności w sprawach
  związanych z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, Usługobiorca powinien kontaktować się z
  Administratorem przy zastosowaniu następujących danych kontaktowych:
  Akademia Diamond Katarzyna Romanowska ul. Szkolna 14c/1, 66-530 Drezdenko, adres poczty elektronicznej:
  kontakt@akademiadiamond.pl